Deprecated: Function create_function() is deprecated in /public_html/parkingnt/wp-includes/plugin.php on line 526

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /public_html/parkingnt/wp-includes/plugin.php on line 526

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /public_html/parkingnt/wp-includes/plugin.php on line 526

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /public_html/parkingnt/wp-includes/plugin.php on line 526

REGULAMIN PARKINGU PODZIEMNEGO NOWY TARG
WE WROCŁAWIU

Wjeżdżając na teren parkingu znajdującego się pod Placem Nowy Targ, użytkownik zawiera z Immo Park Sp. z o.o. Umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 69 oraz art. 384 § 2 k.c.). Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym. IMMO PARK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie pozostawione w nich. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu klient ma prawo do niezwłocznego opuszczenia parkingu bez wnoszenia jakichkolwiek opłat nie później jak 5 minut od momentu wjazdu.

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Umowa najmu rozpoczyna się z chwilą wjazdu na teren parkingu a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcie umowy jest karta abonamentowa lub bilet parkingowy.
 2. IMMO PARK Sp. z o.o. uznaje osobę przedkładającą kartę abonamentową lub bilet parkingowy przy wyjeździe z parkingu za upoważnioną do kierowania tym pojazdem.
 3. Opłata za parkowanie w systemie godzinowym naliczana jest za rozpoczętą godzinę i uiszczana jest w kasach automatycznych, znajdujących się na terenie obiektu lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK), zgodnie z cennikiem.
 4. Po dokonaniu opłaty użytkownik zobowiązany jest do wyjechania z Parkingu w czasie 15 minut. Po upływie tego czasu naliczana jest kolejna rozpoczęta godzina zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Opłata za abonament określona jest odrębną umową zgodnie z cennikiem a uiszczana w BOK lub przelewem na konto wskazana na fakturze.
 6. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.
 7. Pojazd może być zabrany z parkingu po dokonaniu opłaty za parkowanie w kasie automatycznej lub BOK i za okazaniem biletu parkingowego lub karty abonamentowej.
 8. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie wynosi 80 PLN brutto. Jeżeli postój na parkingu trwał dłużej niż 24h, opłata należna jest za cały okres postoju udokumentowany przez IMMO PARK Sp. z o.o. oraz za bilet zgubiony
 9. W przypadku utraty biletu parkingowego lub karty abonamentowej Użytkownik przy wyjeździe zobowiązany jest wykazać się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z kierowanego pojazdu. Do czasu okazania stosownych uprawnień pojazd nie może opuścić parkingu.
 10. IMMO PARK Sp. z o.o. jest uprawnione do weryfikacji uprawnień kierowcy względem pojazdów znajdujących się na parkingu.
 11. Maksymalny czas parkowania na podstawie biletu parkingowego godzinowego wynosi 3 tygodnie, a na podstawie abonamentu zgodnie z umową najmu.
 12. Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Na terenie parkingu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów drogowych, respektowania znaków drogowych oraz warunków użytkowania parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników IMMO PARK Sp. z o.o.
 2. IMMO PARK Sp. z o.o. jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt właściciela pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia a także w przypadku parkowania na podstawie biletu parkingowego godzinowego przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.
 3. IMMO PARK Sp. z o.o. jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu parkingu przez Użytkowników stwarzających zagrożenie na parkingu.
 4. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone. Jeżeli Korzystający nie dotrzyma niniejszego zobowiązania IMMO PARK Sp. z o.o. jest uprawnione do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego lub też naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.
 5. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, lub innych miejscach nieoznaczonych.
 6. Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego uprawnione.
 7. IMMO PARK Sp. z o.o., wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc parkingowych, na życzenie Użytkownika, zgłoszone w Biurze Obsługi Klienta, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu.
 8. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: IMMO PARK SP. z o.o. Parking Nowy Targ, Plac Nowy Targ, 50 – 141 Wrocław.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU

 1. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego oraz osoby mu towarzyszące na terenie parkingu.
 2. Użytkownik parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej lub utratą przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.
 3. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IMMO PARK Sp. z o.o. o zanieczyszczeniu przed wyjazdem z parkingu.

IV. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie parkingu wolno jechać z prędkością do 10 km/h.
 3. Obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 210 cm.
 4. Na terenie parkingu zabronione jest:
  a) Palenie i używanie otwartego ognia,
  b) Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  c) Tankowanie,
  d) Nieuzasadnione pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
  e) Holowanie,
  f) Parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa,
  g) Przebywanie osób nieupoważnionych,
  h) Przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu.
 5. Na miejscach parkingowych, rampach wjazdowych i wyjazdowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

V. MONITORING WIZYJNY

 1. Na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny, który rejestruje wizerunek osób przebywających na terenie obiektu oraz numery rejestracyjne pojazdów. Dane te w połączeniu z innymi informacjami mogą pozwolić na identyfikację tożsamości utrwalonej osoby.
 2. Administratorem danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest IMMO PARK Sp. z o.o., który przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 3. Podstawą przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy administratora, jakimi są: zapobieganie nadużyciom, ochrona mienia, gromadzenie dowodów do rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Dane przechowywane są przez okres 30 dni, a następnie nadpisywane nowymi zdarzeniami. Poddanie się monitoringowi wizyjnemu jest dobrowolne, ale konieczne do wstępu lub wjazdu na teren parkingu.
 4. Użytkownikowi parkingu w przypadkach określonych w RODO przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy kontaktować się na adres e-mail: iod@immopark.pl
 5. Użytkownikowi parkingu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy ochrony danych osobowych.
 6. IMMO PARK Sp. z o.o. może udostępnić dane podmiotom do tego uprawnionym przez prawo (np. policji) oraz podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi związane z najmem miejsc parkingowych i przetwarzają dane wyłącznie na polecenie administratora: spółkom z Grupy Mota-Engil (Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Mota-Engil Central Europe Bussiness Support Center Sp. z o.o. z siedzibami w Krakowie), agencji ochrony oraz dostawcom usług telekomunikacyjnych i informatycznych.