PROMOCJA

Od dziś aż do końca miesiąca abonament dzienny miesięczny będzie można nabyć 25% taniej. Abonament dzienny miesięczny występuje w różnych wariantach godzinowych tak, aby dopasować się do Państwa potrzeb.

 7:00 – 18:00

7:30 – 18:30

8:00 – 19:00

8:30 – 19:30

9:00 – 20:00

9:30 – 20:30

10:00 – 21:00

Ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji.

 

Regulamin konkursu „Usprawniamy razem”

Regulamin konkursu
„Usprawniamy razem”

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „usprawniamy razem” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
2. „Organizator” – IMMO PARK Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 8W,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000300512, kapitał zakładowy 1 950 000 zł, NIP: 676-23- 70-715;
REGON 120649035
4. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą
fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.
6. „Zgłoszenie” – zgłoszenie udziału następuje poprzez wpis
„pomysł na usprawnienie parkingu”

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego www.facebook.com.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z
www.facebook.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia
informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą
wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.
4. Konkurs rozpoczyna się 5/02/2018r. godzina 10:00, a kończy 18/02/2018r. godzina 23:59
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com będący
pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o
których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a
także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, że:
– jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień,
– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu www.facebook.com, posiadający
aktywne konto, którzy wykonali zadanie stanowiące Konkurs.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na komentarzu pod postem konkursowym na temat „pomysł na usprawnienie parkingu.
3. Post w serwisie www.facebook.com, na którym Uczestnik dodaje Zgłoszenie musi być publiczny.
Zgłoszenia z postów prywatnych nie będą brane pod uwagę.
4. Wpisy zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące
niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem
oceny Komisji.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wypełnienie zadania konkursowego stanowią przejaw jego
własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich
dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym
autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże
się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych
praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: Karta Pre Paid o wartości 200 PLN umożliwiająca
opłacenie biletu parkingowego bez użycia gotówki.
2. W konkursie nagrodzone zostanie 10 osób, których wpis zostanie uznany za najciekawszy.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po
przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3 § 6 poniżej do dnia
28/02/2018r. do godziny 20:00. Nieodebranie nagrody w terminie skutkuje jej utratą.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Dnia 20/02/2018 Komisja wybierze wśród Uczestników 10 zwycięzców („Zwycięzca”), którzy dodali
zgłoszenie w Konkursie.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej
wysłanej z konta Organizatora (https://www.facebook.com/parkingnowytarg)
3. Organizator, poprzez konto (https://www.facebook.com/parkingnowytarg) poprosi Zwycięzców o
odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem
Nagrody.

§ 7. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w konkursie

1. Do Nagrody dodana zostanie nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej wartości należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie (zwana dalej „Nagrodą
pieniężną”) obliczonego od wartości Nagrody powiększonej o wartość Nagrody pieniężnej.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wydaniem Nagrody i Nagrody pieniężnej,
Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do
obliczenia i pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z
tytułu wygranej w konkursie oraz odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego
3. Zwycięzca zgadza się by kwota Nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz by
pobór należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w
konkursie został dokonany poprzez zatrzymanie przez Organizatora kwoty Nagrody pieniężnej
oraz przeznaczenie jej na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
wygranej w konkursie.

4. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody,
którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Organizatorowi przysługuje
prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy zawartych w protokole wydania nagrody w celu
identyfikacji Zwycięzcy. Dla potrzeb identyfikacji Zwycięzca zobowiązany jest do okazania
stosownego dokumentu tożsamości.

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Immo Park Sp.
z o.o., Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja – Najładniejsze zdjęcie".
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji
(do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku
potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia
braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika
braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania oraz usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W
momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą
być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu.
Adres korespondencyjny
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: http://parkingnowytarg.com.pl/regulamin-konkursu-usprawniamy-razem/
2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą
Organizatora do korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego przedmiotu Konkursu
na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie,
rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich
skalach, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za
pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na
płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie
(nanoszenie) na wszelkich materiałach; b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie,
prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci
komputerowych; c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www)
oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych; d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,
całości lub części utworu, za pośrednictwem transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń
elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną,
wizualną lub sieci komputerowych; e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in.
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych
licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych; g) eksploatacje na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tj.: • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską oraz techniką
cyfrową; • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; • w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Załączniki:

1. Wzór protokołu wydania nagrody

Regulamin konkursu „Najciekawszy wpis”

Regulamin konkursu
„Najciekawszy wpis”

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „najciekawszy wpis” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
2. „Organizator” – IMMO PARK Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 8W,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000300512, kapitał zakładowy 1 950 000 zł, NIP: 676-23- 70-715;
REGON 120649035
4. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą
fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.
6. „Zgłoszenie” – zgłoszenie udziału następuje poprzez udostępnienie postu konkursowego oraz wpis
„dlaczego to z naszego parkingu korzystacie”

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego www.facebook.com.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z
www.facebook.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia
informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą
wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.
4. Konkurs rozpoczyna się 6/11/2017r. godzina 10:00, a kończy 19/11/2017r. godzina 23:59
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com będący
pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o
których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a
także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, że:
– jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień,
– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu www.facebook.com, posiadający
aktywne konto, którzy wykonali zadanie stanowiące Konkurs.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na: udostępnieniu postu konkursowego, polubienie
strony operatora oraz wpis wyjaśniający dlaczego to właśnie z naszego parkingu korzystacie.”
3. Post w serwisie www.facebook.com, na którym Uczestnik dodaje Zgłoszenie musi być publiczny.
Zgłoszenia z postów prywatnych nie będą brane pod uwagę.
4. Wpisy zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące
niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem
oceny Komisji.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wypełnienie zadania konkursowego stanowią przejaw jego
własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich
dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym
autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże
się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych
praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: Karta Pre Paid o wartości 200 PLN umożliwiająca
opłacenie biletu parkingowego bez użycia gotówki.
2. W konkursie nagrodzone zostanie 10 osób, których wpis zostanie uznany za najciekawszy.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po
przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3 § 6 poniżej do dnia
22/11/2017r. godzina 23:59. Nieodebranie nagrody w terminie skutkuje jej utratą.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Dnia 20/11/2017 Komisja wybierze wśród Uczestników 10 zwycięzców („Zwycięzca”), którzy dodali
zgłoszenie w Konkursie.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej
wysłanej z konta Organizatora (https://www.facebook.com/parkingnowytarg)
3. Organizator, poprzez konto (https://www.facebook.com/parkingnowytarg) poprosi Zwycięzców o
odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem
Nagrody.

§ 7. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w konkursie

1. Do Nagrody dodana zostanie nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej wartości należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie (zwana dalej „Nagrodą
pieniężną”) obliczonego od wartości Nagrody powiększonej o wartość Nagrody pieniężnej.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wydaniem Nagrody i Nagrody pieniężnej,
Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do
obliczenia i pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z
tytułu wygranej w konkursie oraz odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego
3. Zwycięzca zgadza się by kwota Nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz by
pobór należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w
konkursie został dokonany poprzez zatrzymanie przez Organizatora kwoty Nagrody pieniężnej
oraz przeznaczenie jej na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
wygranej w konkursie.

4. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody,
którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Organizatorowi przysługuje
prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy zawartych w protokole wydania nagrody w celu
identyfikacji Zwycięzcy. Dla potrzeb identyfikacji Zwycięzca zobowiązany jest do okazania
stosownego dokumentu tożsamości.

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Immo Park Sp.
z o.o., Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja – Najładniejsze zdjęcie".
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji
(do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku
potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia
braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika
braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania oraz usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W
momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą
być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu.
Adres korespondencyjny
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: Tutaj będzie link do regulaminu (pewnie
na Facebooku i stronie)
2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą
Organizatora do korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego przedmiotu Konkursu
na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie,
rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich
skalach, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za
pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na
płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie
(nanoszenie) na wszelkich materiałach; b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie,

prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci
komputerowych; c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www)
oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych; d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,
całości lub części utworu, za pośrednictwem transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń
elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną,
wizualną lub sieci komputerowych; e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in.
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych
licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych; g) eksploatacje na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tj.: • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską oraz techniką
cyfrową; • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; • w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Załączniki:

1. Wzór protokołu wydania nagrody

Uwaga Konkurs

Regulamin konkursu
„Najładniejsze zdjęcie”

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „Najładniejsze zdjęcie” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
2. „Organizator” – IMMO PARK Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 8W,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000300512, kapitał zakładowy 1 950 000 zł, NIP: 676-23- 70-715;
REGON 120649035
4. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą
fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.
6. „Zgłoszenie” – zgłoszenie udziału następuje poprzez dodanie zdjęcia na profilu facebooka
organizatora

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego www.facebook.com.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z
www.facebook.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia
informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą
wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.
4. Konkurs rozpoczyna się 9/10/2017r. godzina 10:00, a kończy 13/10/2017r. godzina 23:59
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com będący
pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o
których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a
także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, że:
– jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień,
– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu www.facebook.com, posiadający
aktywne konto, którzy wykonali zadanie stanowiące Konkurs.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na
facebookowym koncie operatora zdjęcia, jako posta.
3. Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie 1 zdjęcie.
4. Post w serwisie www.facebook.com, na którym Uczestnik dodaje Zgłoszenie musi być publiczny.
Zgłoszenia z postów prywatnych nie będą brane pod uwagę.
5. Zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące
niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem
oceny Komisji.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wypełnienie zadania konkursowego stanowią przejaw jego
własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich
dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym
autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże
się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych
praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: Karta Pre Paid o wartości 200 PLN umożliwiająca
opłacenie biletu parkingowego bez użycia gotówki.
2. W konkursie nagrodzone zostanie 10 osób, których zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję jako
najładniejsze. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po
przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3 § 6 poniżej do dnia
20/10/2017r. godzina 23:59.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 17/10/2017 Komisja wybierze wśród Uczestników 10 zwycięzców („Zwycięzca”), którzy
dodali zgłoszenie w Konkursie, i których zdjęcia zostały uznane, jako najlepsze przez Organizatora.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej
wysłanej z konta Organizatora (https://www.facebook.com/parkingnowytarg)
3. Organizator, poprzez konto (https://www.facebook.com/parkingnowytarg) poprosi Zwycięzców o
odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem
Nagrody.

§ 7. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w konkursie

1. Do Nagrody dodana zostanie nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej wartości należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie (zwana dalej „Nagrodą
pieniężną”) obliczonego od wartości Nagrody powiększonej o wartość Nagrody pieniężnej.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wydaniem Nagrody i Nagrody pieniężnej,
Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do
obliczenia i pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z
tytułu wygranej w konkursie oraz odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego
3. Zwycięzca zgadza się by kwota Nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz by
pobór należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w
konkursie został dokonany poprzez zatrzymanie przez Organizatora kwoty Nagrody pieniężnej oraz przeznaczenie jej na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
wygranej w konkursie.
4. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody,
którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Organizatorowi przysługuje
prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy zawartych w protokole wydania nagrody w celu
identyfikacji Zwycięzcy. Dla potrzeb identyfikacji Zwycięzca zobowiązany jest do okazania
stosownego dokumentu tożsamości.

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Immo Park Sp.
z o.o., Plac Nowy Targ 29, 50-141 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja – Najładniejsze zdjęcie”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji
(do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku
potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia
braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika
braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania oraz usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W
momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą
być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu.
Adres korespondencyjny
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: Tutaj będzie link do regulaminu (pewnie
na Facebooku i stronie)
2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą
Organizatora do korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego przedmiotu Konkursu
na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie,
rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich
skalach, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za
pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie
(nanoszenie) na wszelkich materiałach; b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie,
prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci
komputerowych; c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www)
oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych; d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,
całości lub części utworu, za pośrednictwem transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń
elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną,
wizualną lub sieci komputerowych; e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in.
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych
licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych; g) eksploatacje na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tj.: • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską oraz techniką
cyfrową; • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; • w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Załączniki:
1. Wzór protokołu wydania nagrody

Regulamin konkursu Najładniejsze Zdjęcie

Tydzień dla Jezusa

Już w najbliższą niedzielę 13 sierpnia 2017r. zacznie się tydzień dla Jezusa.

W czasie trwania imprezy na Placu Nowy Targ oraz na Placu Solnym odbędą się różne imprezy plenerowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyjazdu a o Państwa samochód zadbamy my.

 

W POBLIŻU

Zaledwie 500 metrów od Parkingu znajduje się przystań kardynalska. Pływają z niej różne statki w tym także wodna taksówka. My byliśmy na jednym z nich. Na statek można wykupić bilet całodniowy i pływać w ciekawe miejskie destynacje. Wrażenia są niesamowite a możliwość spojrzenia na piękny Wrocław z innej perspektywy bezcenna.
Serdecznie zapraszamy!

 

W POBLIŻU

Muzeum Narodowe we Wrocławiu znajdujące się zaledwie 600m od parkingu jest jednym z głównych muzeów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu.
Muzeum to przede wszystkim malarstwo i rzeźba ze szczególnym naciskiem na dzieła pochodzące ze Śląska. Sam budynek został wybudowany w latach 1883-1886 a na obecną siedzibę Muzeum został wybrany po wojnie w 1947r.
Serdecznie zapraszamy.

Muzeum Narodowe 1 Muzeum Narodowe 2 Muzeum Narodowe 3

Pre Paid

Od dziś w naszym biurze na poziomie -1 można zakupić karty pre paid. Nowe rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy. Wystarczy zeskanować bilet a następnie kartę a opłata zostanie dokonana błyskawicznie.

Wartość na karcie pre paid Płacisz Rabat w PLN
50 PLN 45 PLN 5 PLN
100 PLN 85 PLN 15 PLN
150 PLN 130 PLN 20 PLN
200 PLN 170 PLN 30 PLN

Pre Paid 50

Zielona Ściana

Małymi kroczkami nasz Plac Nowy Targ jest upiększany. Do zestawu już istniejących roślin donicowych doszła zielona ściana jak również donice w pawilonach.
Dobrym myślą służy też specjalnie do tego przygotowana ławka obecna od jakiegoś czasu na Placu z niecierpliwością czekamy na kolejne kroki może następna będzie fontanna?

20170517_092659

20170517_09261420170517_092759

20170517_09312220170517_092947